<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=777907182411104&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

1. YLEISTÄ

Nämä Käyttöehdot (jäljempänä Ehdot) muodostavat sopimuksen teidän ja yhtiön Tagfulo Oy (y-tunnus 2723548-3, Rautatehtaankatu 17 20200 Turku, Suomi (jäljempänä Tagfulotai me sijamuotoineen) välillä koskien Tagfulon osoitteessa www.tagfulo.comja muilla liitännäisillä verkkosivuilla tai mobiilisovelluksissa tarjoaman palvelun käyttöänne, mukaan lukien edellä mainittuihin liittyvät dokumentaatiot, ohjelmistot ja päivitykset (jäljempänä Palvelu).

 Nämä Ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen teidän ja Tagfulon välillä. Hyväksymällä nämä Ehdot, joko valitsemalla Ehtojen hyväksymiskohdan, rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua sellaisenaan, hyväksytte näiden Ehtojen sitovan teitä ja noudattavanne niitä. 

Näitä Ehtoja sovelletaan soveltuvin määrin kaikkiin Palvelun käyttäjiin, mukaan lukien omistajiin, jotka perustavat yhtiön tilin ja käyttävät sitä, projektijohtajiin, jotka järjestävät ja johtavat projekteja Palvelussa, ja projektijohtajan projektiin kutsumiin osallistujiin. Omistajiin, projektijohtajiin ja osallistujiin viitataan näissä Ehdoissa kollektiivisesti teilläsijamuotoineen. 

Mikäli hyväksytte nämä Ehdot yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutatte, että teillä on toimivalta sitouttaa kyseinen oikeushenkilö näihin Ehtoihin (jossa tapauksessa teilläsijamuotoineenviitataan myös kyseiseen oikeushenkilöön). Toimivallan puuttuessa ette voi käyttää Palvelua. Hyväksyessänne Ehdot yksilönä takaatte olevanne yli 18 vuotta tai täysi-ikäinen paikallisen lainsäädäntönne mukaisesti.

2. PALVELUKUVAUS

Tagfulo on viestintäsovellus yrityksille, jotka tavoittelevat tehokkaampaa yhteistyötä työntekijöidensä, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa kesken samassa projektissa. Sovellus sisältää monia projektinhallintatoimintoja, kuten tiimien sisäinen chat-ryhmä, dokumenttien jakaminen sekä työajanseuranta.
 

Olette vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavista laitteista (esim. tietokoneesta tai mobiililaitteesta)

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on, eikä Tagfulo anna mitään takuita koskien palvelutasoja, luotettavuutta, jatkuvaa saatavuutta, myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai että Palvelu olisi virheetön. Tagfulo voi harkintansa mukaan keskeyttää Palvelun tarjoamisen suunnitellun ylläpidon vuoksi. Tagfulo pyrkii ilmoittamaan teille tällaisista keskeytyksistä etukäteen kohtuullisin toimenpitein.

 

3. PALVELUN KÄYTTÖ

Rekisteröinti ja tiedot

Rekisteröinti edellyttää, että annatte meille tiettyjä tietoja itsestänne joko rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin pyydettäessä. Takaatte, että meille rekisteröityessänne antamat ja tiliinne liittyvät tiedot ovat oikeita ja kattavia. Teidän tulee pitää tilinne tiedot ajan tasalla.

Teidän tulee säilyttää sisäänkirjautumistietonne luottamuksellisina ja olette vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu teidän tilinne ja/tai organisaationne alaisuudessa huolimatta siitä, tapahtuuko kyseinen toiminta teidän, työntekijänne tai muun nimeämänne kolmannen osapuolen toimesta. Teidän tulee ilmoittaa Tagfulolle välittömästi tilinne luvattomasta käytöstä tai tietojen katoamisesta. 

Oikeutenne käyttää palvelua

Noudattamalla aina näitä Ehtoja ja maksamalla Palvelussa ilmoitetut soveltuvat maksut, Tagfulo myöntää teille ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää Palvelua edellyttäen, että käytätte Palvelua vain omaan käyttöönne ettekä siten yritä jälleenmyydä tai veloittaa muita Palvelun käytöstä tai siihen pääsystä.

Sisältönne

Olette vastuussa Palvelun käytöstänne, mukaan lukien viesteistä, dokumenteista, kuvista ja mistä tahansa muusta sisällöstä (jäljempänäSisältö), jonka julkaisette, esitätte tai lähetätte Palvelussa tai sen kautta. Sitoudutte siihen, ettei Sisältönne koskaan uhkaa, häiritse tai uhkaile, ole asiatonta, laitonta tai kannusta laittomaan toimintaan eikä loukkaa yksityisyyttä, tietosuojalakeja tai luottamuksellisuutta. 

Me emme ole vastuussa, emmekä tarkasta tai valvo Sisältöänne tai toisten Palvelussa tai sen kautta lähettämää, esittämää tai julkaisemaa Sisältöä. Pidätämme oikeuden poistaa mitä tahansa Sisältöä, joka rikkoo näitä Ehtoja tai jota pidämme muuten yksinomaisen harkintamme mukaan soveltumattomana Palveluun.

Palvelussa julkaistu Sisältö voi sisältää linkkejä muille verkkosivuille tai muuhun kolmannen osapuolen ylläpitämään materiaaliin. Tagfulolla ei ole mitään määräysvaltaa tämän kaltaisiin verkkosivuihin tai materiaaliin ja erilliset käyttö-, tietosuoja- ja muut ehdot soveltuvat niihin.

Sisältönne omistajuus säilyy teillä, mutta lähettämällä Sisältöä Palvelussa tai sen kautta, myönnätte meille (ja nimeämillemme tahoille) maailmanlaajuisen oikeuden käyttää Sisältöänne ilman korvausta Palvelun ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja Sisältönne tarjoamiseksi Palvelussa muille Palvelun käyttäjille. Takaatte, että Sisältönne ei riko kolmannen osapuolen oikeuksia.

Tagfulo säilyttää jokaisen projektin Sisällön niin kauan kuin projektin omistajalla on voimassa oleva tilaus Palveluun. Projektin omistajan tilauksen tai Palveluun pääsyn päättyessä näiden Ehtojen mukaisesti Tagfulo voi poistaa kaiken Sisällön omistajan projekteista 30 päivän kuluttua kyseisestä päättymishetkestä.

Sitoudutte olemaan käyttämättä Palvelua tavalla, joka rikkoo näitä Ehtoja, on laiton, petollinen tai rikkoo sovellettavaa lakia, mukaan lukien keinot, jotka voivat jollain tavalla uhata tai vaarantaa järjestelmiemme tai muiden käyttäjien turvallisuuden tai eheyden. Sitoudutte olemaan tekemättä kopioita tai jakamatta Palvelun kautta hankittua Sisältöä ilman asianmukaista valtuutusta, lähettämättä väärennettyä tai laittomasti kopioitua materiaalia tai muuten rikkomatta Tagfulon tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

4. IMMATERIAALIOIKEUDET

Hyväksytte, että meidän välillämme kaikki Palveluun kuuluvat oikeudet kuuluvat meille. Myönnämme teille ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin kyseisiin oikeuksiin vain siinä laajuudessa kuin Palvelun näiden Ehtojen mukainen käyttö edellyttää. Tagfulo pidättää itsellään ja lisenssinantajillaan kaikki Palveluun kuuluvat oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole Ehdoissa myönnetty teille.

Palvelun koodin analysointi, kääntäminen, purkaminen tai muutoin sen pelkistäminen luettavaan muotoon ohjelman rakenteen tutkimiseksi ja/tai kopioimiseksi tai muiden tuotteiden luomiseksi (kokonaan tai osittain), jotka perustuvat tähän ohjelmaan on kiellettyä lukuun ottamatta lain sallimassa laajuudessa.

5. VELOITUKSET JA MAKSUEHDOT

Jos olette uusi asiakas, voitte käyttää Palvelua ensimmäisen projektinne aikana maksutta. Toisen projektinne luonnin jälkeen organisaationne on maksettava soveltuvat tilausmaksut jokaista käyttäjää kohden (toisin sanoen omistaja, projektijohtaja, osallistuja) organisaatiossanne tai projektissanne, joka käyttää Palvelua tarkoituksiinne. Tagfulo laskuttaa tilausmaksut organisaatioltanne. 

Voitte peruuttaa tilauksenne ja pääsynne Palveluun irtisanomalla sopimuksen Tagfulon kanssa alla olevan kohdan 9 mukaisesti. Peruuttamisen yhteydessä teitä laskutetaan kuluvalta ja sitä seuraavalta kokonaiselta kuukaudelta, jonka jälkeen pääsy Palveluun ja maksuvelvollisuudet päättyvät. Tagfulo ei kuitenkaan hyvitä maksuja, jotka ovat jo erääntyneet kuluvan laskutuskautenne mukaisesti. Jos teidän tarvitsee lisätä käyttäjälisenssien määrää, voitte tehdä niin kutsumalla uusia projektijohtajia tai osallistujia projektiinne. Organisaationne maksut kasvavat sen mukaisesti. 

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, kaikki maksut liittyen Palvelun käyttöön veloitetaan Tagfulon kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja laskutusehtojen mukaisesti. Maksut erääntyvät 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Tagfulo voi muuttaa hintoja ja laskutusehtoja ilmoittamalla muutoksesta 30 päivää ennen muutoksen voimaan astumista. Tagfulo voi keskeyttää tilinne toiminnan mahdollisen maksulaiminlyöntinne johdosta. Viivästyneisiin maksuihin lisätään viivästyskorko soveltuvan lain mukaisesti. Olette vastuussa perintäkuluista ja muista toimenpiteistä aiheutuvista kuluista.

6. MUUTOKSET

Tagfulo voi päivittää ja muuttaa Palvelua, mukaan lukien mitä tahansa erillisiä ominaisuuksia tai toimintoja. Ellemme ole toisin ilmoittaneet, Palvelun uusiin ominaisuuksiin ja toimintoihin sovelletaan näitä Ehtoja. Tagfulo voi myös ajoittain päivittää ja muuttaa näitä Ehtoja. Tärkeistä muutoksista ilmoitetaan verkkosivuillamme. Mikäli ette hyväksy ehtoihin tehtyä muutosta, teidän tulee lopettaa Palvelun käyttö. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutoksen tultua voimaan hyväksytte muutetut Ehdot.

 

7. HENKILÖTIEDOT

Tagfulo käsittelee Palvelun osana pääosin kahteen kategoriaan kuuluvia henkilötietoja:

  • Henkilötietoja, joiden suhteen Tagfulo on rekisterinpitäjä. Nämä tiedot sisältävät käyttäjätietonne ja muut palvelun käyttöönne liittyvät tiedot. Tagfulo käsittelee näitä henkilötietoja Tagfulon tietosuojaselosteen mukaisesti [https://offers.tagfulo.com/privacy-policy].

 

  • Henkilötietoja, joiden suhteen Tagfulon asiakas on rekisterinpitäjä (Asiakastiedot). Nämä tiedot liittyvät yksilöitä koskeviin tietoihin, joita Tagfulo ei käytä omiin tarkoituksiinsa (esimerkiksi tietyt tiedot liittyen Tagfulon asiakkaan projektin osallistujiin, kuten työntekijän työaikatiedot ja tarkemmat tiedot alihankkijoista ja loppuasiakkaista). Jos toimitte Asiakastietojen rekisterinpitäjänä, niin Tagfulo toimii tällöin henkilötietojen käsittelijänä ja seuraavia ehtoja sovelletaan Tagfulon ja teidän välisessä sopimussuhteessa:

 

1. Asiakastietojen käsittelyn ainoa tarkoitus on Palvelun tarjoaminen teille, ja Tagfulo käsittelee näitä tietoja vain teidän dokumentoitujen ohjeiden, mukaan lukien näissä Ehdoissa määriteltyjen ohjeiden, mukaisesti (ellei soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä toisin säädetä). Tagfulo toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia suojatakseen Asiakastietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, varkaudelta, muuttamiselta tai luovuttamiselta. Tagfulo vastaa siitä, että kaikkia valtuutettuja henkilöitä, joilla on oikeutettu pääsy Asiakastietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

 

2. Tagfulo voi tarvittaessa käyttää alihankkijoita tarjotakseen Palvelun näiden Ehtojen mukaisesti (mukaan lukien Asiakastietojen käsittelyssä). Tagfulo vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat, jotka käsittelevät Asiakastietoja, sitoutuvat kirjallisiin tietojenkäsittelyehtoihin jotka vastaavat vähintään näiden Ehtojen mukaisia tietojenkäsittelyehtoja. Tagfulo toimittaa teille pyynnöstä kyseisiä alihankkijoita koskevat tiedot ja mistä tahansa niihin liittyvästä lisäyksestä tai muutoksesta. Voitte vastustaa tällaista muutosta peruuttamalla tilauksenne ja lopettamalla Palvelun käytön kirjallisella ilmoituksella 30 päivää ennen kyseisen muutoksen voimaan astumista. Tagfulo ei siirrä Asiakastietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle ilman soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä riittäviä suojatoimenpiteitä, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

 

3. Tagfulo avustaa teitä kirjallisesta pyynnöstänne noudattamaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön asettamia velvollisuuksianne, mukaan lukien avustaminen rekisteröityjen ja valvontaviranomaisten pyyntöihin vastaamisessa. Tagfulo toimittaa teille kohtuudella tarvittavat tiedot osoittaakseen Tagfulon toiminnan olevan soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja tämän kohdan 7 ehtojen mukaista. Tagfulo sallii ja osallistuu teidän (tai muun teidän valtuuttaman auditoijan, lukuun ottamatta kuitenkaan Tagfulon kilpailijoita) suorittamiin auditointeihin edellyttäen kirjallista ilmoitusta 30 päivää ennen auditoinnin ajankohtaa. Auditoinnit tulee suorittaa tavanomaisen työajan puitteissa aiheuttaen mahdollisimman vähän häiriötä Tagfulon liiketoimintaan. Korvaatte kaikki tietojen antamisesta ja auditointien sallimisesta ja niihin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset kulumme aika- ja materiaaliperusteisesti.

 

4. Palveluun pääsynne ja näiden Ehtojen perusteella muodostuvan teidän ja Tagfulon välisen sopimuksen päättyessä lopetamme Asiakastietojen käsittelyn ja järjestämme joutuisasti niiden tuhoamisen tai turvallisen palautuksen teille, ellei soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä toisin säädetä.


8. VASTUUNRAJOITUKSET

Tagfulon vahingonkorvausvelvollisuus teitä kohtaan on yhteensä enintään summa, joka vastaa vastuuperusteena olevaa tapahtumaa edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana suorittamianne Palveluun liittyviä maksuja (ei sisältäen ALV). Tagfulo ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon menetyksestä, saatavuuden kärsimisestä tai tietojen häviämisestä. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Tagfulo ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka seurauksia Tagfulo ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi kolmannen osapuolen ohjelmiston ja laitteiden virheet ja keskeytykset. Tagfulon alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este vapauttaa myös Tagfulon vastuusta.

9. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Voitte milloin tahansa irtisanoa pääsynne Palveluun ja. Irtisanominen edellyttää tilin peruuttamista kirjallisella ilmoituksella kohdassa 12 ilmoitettuun osoitteeseen tai käyttämällä mahdollista Palvelussa tarjottua irtisanomisvaihtoehtoa. 

Tagfulo voi keskeyttää pääsynne Palveluun ja purkaa näiden Ehtojen perusteella muodostuvan teidän ja Tagfulon välisen sopimuksen välittömästi, mikäli rikotte olennaisesti tai toistuvasti Ehtojen määräyksiä. Tagfulo voi myös irtisanoa sopimuksen, mikäli Tagfulo aikoo lopettaa Palvelun tarjoamisen (kokonaan tai osittain). Voimme myös keskeyttää Palvelun tarjoamisen teille, mikäli ette noudata näitä Ehtoja tai katsomme sen muuten tarpeelliseksi suojataksemme Palvelun turvallisuutta ja eheyttä tai noudattaaksemme lain asettamia velvoitteitamme. 

Mikäli Tagfulo päättää projektin omistajan tilin tai pääsyn Palveluun, tällöin myös projekti päätetään ja kaikkien projektijohtajien ja projektiin osallistujien pääsy siihen peruutetaan.

Mikä tahansa Palvelun tai sopimuksen päättäminen tarkoittaa, että teillä ei enää ole pääsyä Palveluun eikä mahdollisuutta käyttää sitä.

10. MUUTA

Tagfulo voi käyttää organisaatiotanne tai yhtiötänne referenssinä markkinoinnissaan, ellette ole nimenomaisesti kieltäneet tätä kirjallisella ilmoituksella käyttäen kohdan 12 yhteystietoja.

Teillä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai mitään näiden Ehtojen mukaista oikeutta tai velvollisuutta kolmannelle osapuolelle ilman Tagfulon etukäteistä kirjallista suostumusta. Tagfulo voi siirtää sen oikeudet ja velvollisuudet tai näiden Ehtojen perusteella muodostuvan teidän ja Tagfulon välisen sopimuksen kolmannelle osapuolelle.

Osapuolen näiden Ehtojen mukaisen oikeuden täytäntöön panematta jättämistä ei pidetä kyseisestä tai mistään muusta oikeudesta luopumisena.

Mikäli tuomioistuin pitää jotakin lauseketta näissä Ehdoissa pätemättömänä tai toimeenpanokelvottomana, se ei vaikuta muiden lausekkeiden pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. Kyseiseen lausekkeeseen tehdään mahdollisimman pienet muutokset sen lailliseksi, päteväksi ja toimeenpanokelpoiseksi saattamiseksi.

Mikäli käytätte Palvelua Apple App Storesta ladatulla sovelluksella, noudatetaan seuraavaa:

  • Hyväksytte, että näitä Ehtoja sovelletaan vain teidän ja Tagfulon välisessä suhteessa, ei suhteessa Appleen. Tagfulo, eikä Apple, on yksin vastuussa sovelluksestaan ja sen sisällöstä.
  • Voitte käyttää sovellusta vain omistamissanne tai hallinnoimissanne Apple-tuotemerkin tuotteissa, ja kuin on sallittu Apple App Storen käyttöehdoissa.
  • Hyväksytte, että Applella ei ole mitään velvollisuutta tarjota sovellukseen liittyviä ylläpito- tai tukipalveluita.
  • Sovelluksen toimintahäiriön liittyessä mahdollisen takuun piiriin voitte ilmoittaa Applelle asiasta, ja Apple korvaa mahdollisen sovelluksen hankintahinnan teille. Tämän lisäksi, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, Applella ei ole mitään muita takuuvelvollisuuksia sovellukseen liittyen.
  • Hyväksytte, että Tagfulo, eikä Apple, vastaa teidän tai kolmannen osapuolen mahdollisiin väitteisiin vastaamisesta, mikäli väite liittyy sovellukseen tai siihen kohdistuvaan hallintaanne ja/tai käyttöönne, mukaan lukien ilman rajoituksia (i) tuotevastuuta koskevat vaatimukset; (ii) väitteet, että sovellus ei täytä sovellettavan lain tai muun sääntelyn vaatimuksia; ja (iii) kuluttajansuojaan, yksityisyydensuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön liittyvät väitteet.
  • Hyväksytte, että kolmannen osapuolen tehdessä väitteen siitä, että sovellus tai siihen kohdistuva hallintanne ja/tai käyttönne rikkoo kyseisen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Tagfulo, ei Apple, on näiden Ehtojen mukaisesti yksin vastuussa tällaisen väitteiden selvittämisestä, puolustuksesta, sovinnosta ja väitteestä vapauttamisesta.
  • Takaatte, että (i) ette ole maassa, joka on Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen asettaman kauppasaarron kohteena tai joka on Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen toimesta nimetty terroristeja tukevaksi maaksi; ja (ii) ette ole nimettynä millään Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen ylläpitämällä listalla kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.
  • Tagfulo ja te hyväksytte, että Apple ja sen tytäryhtiöt ovat näiden Ehtojen kolmansia edunsaajia. Hyväksyessänne nämä Ehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen tämän oikeuden) panna täytäntöön nämä Ehdot teitä vastaan kolmannen edunsaajan roolissa näiden Ehtojen mukaisesti.

 

11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin Ehtoihin ja Palvelun käyttöönne sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Ehtoihin liittyvät riidat, joita ei voi sopia neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

12. YHTEYSTIEDOT

Lisätietoa Palveluista ja näistä Ehdoista:

Tagfulo Oy

Rautatehtaankatu 17

20200 Turku

info@tagfulo.com

 

 

 

Viimeksi muokattu: 17.05.2018.